Kallelese till årsmöte

Lördag 23/2 2019 kl 14 på Liljeholmens BJJ och MMA, Kristallvägen 9, Stockholm

Dagordning

 1. Föreningsstämmans öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 4. Godkännande av röstlängd
 5. Fastställande av dagordningen
 6. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet samt val av rösträknare
 7. Fråga om kallelse behörigen skett
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
 9. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
 10. Revisorernas berättelse
 11. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Fastställande av medlemsavgifter
 14. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
 15. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 16. Val av
  a) Ledamot i styrelsen, representant för barngrupperna
  b) Ledamot i styrelsen, PR-ansvarig
  c) 1 revisor för en tid av 1 år
  d) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år
 17. Av styrelsen anmälda ärenden för beslut eller information
  16.1.Uppstart av ungdomsgrupp 14-15 år
  16.2. Rutiner för antagning till barngrupperna
  16.3. Delbetalning av terminsavgift
 18. Övriga frågor Föreningsstämmans avslutande

Välkommen!

Styrelsen