Kallelse till årsmöte 2020 – 15 februari kl12.30 (Ingen öppen matta!)

Klubben kallar till årsmöte för 2020 lördagen den 15 februari kl 12.30 i klubbens lokaler på Kristallvägen 9.  (Första kallelsen publicerades 2 januari 2020.)

Här finns dagordningen som PDF: Dagordning årsmöte 200215

Dagordning

1. Val av stämmoordförande
2. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
3. Godkännande av röstlängd
4. Fastställande av dagordningen
5. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet samt val av rösträknare
6. Fråga om kallelse behörigen skett
7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
8. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
9. Revisorernas berättelse
10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
12. Fastställande av medlemsavgifter
13. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
14. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
15. Val av
   a) Föreningens ordförande för en tid av 2 år
   b) Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år
   c) Suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 2 år
   d) 1 revisor jämte suppleanter för en tid av 1 år
   e) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en ska utses till ordförande
   f) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev. andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud).
16 Av styrelsen anmälda ärenden för beslut eller information
   16.1. Styrelsens förslag på ändring i stadgarna: tillägg av princip om återbetalning av terminsavgift
   16.2. Ökat behov av tränare
   16.3. Medlemskap för tränarna
   16.4. Städrutiner på lördagar, ev. senareläggning av öppna mattan
   16.5. Ersättning för tävlingsavgifter
   16.6. Utdrag ur belastningsregistret för tränare
   16.7. Träning för ungdomar
17. Övriga frågor
18. Föreningsstämmans avslutande